Commercialization of higher education: social impact and value dimensions

Elena Lavrynovych

Abstract
It needs for special analysis of the features of university’s functioning in the new socio-economic conditions, especially the transition of the educational system to a market economy, development of market of «educational services», desire of universities to have a profit from their own activities, etc. Despite the fact that these changes have been lasted for more than twenty years, so far in the public mind wasn’t formed a clear understanding of the changes that have arisen as a result of transferring education in the service sector, which is governed by the rules of the market. Still remains poorly understood the specificity of introduction of market relations into education, social impact and value changes that led to the commercialization of education. It’s found that the problem of commercialization of higher education is mainly reduced to the problem of compensation of insufficient budgetary financing costs by the costs of consumers interested in such kind of service. Special attention is paid to the social consequences of development and accessibility of education in the face of rising prices for educational services and reduction of the number of budget places in universities; and also the formation in the public mind false-education values, formal relationship to education and knowledge.


Keywords


commercialization of education; educational services; education market; consumer; universities; false-education values.

References


1.    Hal'kiv L. I. Finansove zabezpechennya osvitn'oyi skladovoyi intelektual'noho potentsialu lyuds'kykh resursiv Ukrayiny / L. I. Hal'kiv [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2728


2.    Dosvid pratsevlashtuvannya vypusknykiv vyshchykh navchal'nykh zakladiv: pohlyad vypusknykiv ta robotodavtsiv / A. Kashyn [ta in.]; Kyyivs'kyy mizhnarodnyy instytut sotsiolohiyi. – K., 2013. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.slideshare.net/bestuniverua/ss-27208268


3.    Kviyek M. Universytet i derzhava: Vyvchennya hlobal'nykh transformatsiy. / Marek Kviyek [Per. z anhl. T. Tsymbala]. – K.: Takson, 2009. – 380 s.

4.    Kovalenko S. A. Institucional'nye posledstviya kommercializacii vysshego professional'nogo obrazovaniya: avtoref. dis… kand. sociolog. nauk: 22.00.04 / S. YA. Kovalenko. – Krasnodar, 2009. [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.dissercat.com/content/institutsionalnye-posledstviya-kommertsializatsii-vysshego-professionalnogo-obrazovaniya

5.    Калхун К.. Університет у кризі? / Крейг Калхун // Спільне: Політика освіти [Пер. з англ. І. Самохіна]. – 2010. – № 3 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://commons.com.ua/?p=16694#more-16694


6.    МОН затвердило нові умови прийому до вузів на 2015 рік // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247688048&cat_id=244276429

7.    Nikolaeva E. M., SHCHelkunov M. D. Obrazovanie v obshchestve potrebleniya / E. M. Nikolaeva, M. D. SHCHelkunov // Filosofiya obrazovaniya. – 2009. – № 2 (27). – S. 11-19.

8.    Nikolayenko L. H. Sotsial'na struktura znannya: [polemichni notatky] / Leonid Nikolayenko. – K.: DAKKiM, 2004 – 250 s.
9.    Nikolayenko S. M. Te, shcho robyt'sya z derzhzamovlennyam – tse shlyakh do povnoyi komertsializatsiyi vyshchoyi shkoly / Stanislav Nikolayenko // Hromads'ka Rada osvityan i naukovtsiv Ukrayiny. – Data publikatsiyi: 09.08.2013 [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu:  http://gronu.org.ua/stanislav-nikolayenko-te-shcho-robyt'sya-z/

10.    Osnovni pokaznyky diyal'nosti vyshchykh navchal'nykh zakladiv Ukrayiny na pochatok 2012/2013 roku: Statystychnyy byuleten' / Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. – K., 2013. – 188 s.


11.    Sysoyeva S. O., Batechko N. H. Vyshcha osvita Ukrayiny: realiyi suchasnoho rozvytku / Svitlana Sysoyeva, Nina Batechko. – K.: VD EKMO, 2011. – 368 s.


12.    Stadnyy Ye. Kil'kist' studentiv-ukrayintsiv za kordonom (denna forma navchannya) / Yehor Stadnyy // Tsentr doslidzhennya suspil'stva [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.cedos.org.ua/uk/osvita/kilkist-studentiv-ukraintsiv-za-kordonom-denna-forma-navchannia-interaktyvnyi-hrafik


13.    Tereshchuk H. L'vivs'ki studenty masovo khochut' mihruvaty za kordon. / Halyna Tereshchuk // Radio Svoboda – Data publikatsiyi: 25.12.2014. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.radiosvoboda.org/ content/article/26752153.html


14.    Ukrayins'ke suspil'stvo 1992 – 2013. Stan ta dynamika zmin. Sotsiolohichnyy monitorynh / Za red. d.ek.n. V. Vorony, d.sots.n. M. Shul'hy. – K.: Instytut sotsiolohiyi NAN Ukrayiny, 2013 – 566 s.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2014 11 31
2015 11 31
2016 1 2
2017 1 2
2018 1 2
2019 1

User

Journal Content

Browse

Language